naar top
Gemeente staden

Omgevingsvergunningen beslissingen

Maatregelen inzake Corona-virus

“Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.

Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

OPENBARE ONDERZOEKEN

  • de lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020) worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020. Een juiste datum van hervatting is op heden nog niet bekend maar zal per dossier vermeld worden.
  • bezwaren die ingediend worden in de periode van 24 maart tot en met 24 april 2020 zijn geldig, en moeten in de verdere procedure behandeld worden.
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020

Deze opschorting kan verlengd worden.

BESLISSINGSTERMIJNEN EN BEROEPSTERMIJNEN

- De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)

- de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)

- de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen

- de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35+30).

AANSCHRIJVEN VAN AANPALENDE EIGENAARS (regeling inzake scheimuren) (artikel 83 OVD )

Voor de lopende dossiers wordt hier geen opschorting voorzien. U kan het dossier steeds komen inkijken op afspraak (via stedenbouw@tielt.be of T 051 42 81 40).

VERDERE INFO EN DE VOLLEDIGE WETTEKST VIA DE SITE

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Ook via de link hieronder, kan je op het omgevingsloket op kaart het overzicht zien van lopende openbare onderzoeken en de ter inzage gelegde beslissingen:

Link naar het omgevingsloket.

1-20 Van 37

Archief