Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad heeft de volgende gemeenteraadscommissies opgericht:

De  gemeenteraadscommissie Financien en Algemeen Bestuur is onder meer bevoegd voor:

Financiën en budget, Veiligheid, Secretariaat, Personeelsdienst en vorming, Archief, Administratieve dienstverlening, Gemeentelijk wijkoverleg, Informatie en communicatie, Informatisering, Juridische zaken, Externe relaties en samenwerking, Burgerlijke stand, erediensten, Afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente

De gemeenteraadscommisie Infrastructuur en Economie is onder meer bevoegd voor:

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Woonbeleid, Sociale huisvesting, Patrimonium, Infrastructuur, Lokale economie, Groenonderhoud, Openbare werken, Land- en tuinbouw, Milieu, Rioleringen en nutsvoorzieningen, Flankerend onderwijsbeleid, Huisvuil, Energieloket, Werkgelegenheid, Begraafplaatsen

De gemeenteraadscommissie Socio-Culturele Materies is onder meer bevoegd voor:

Jeugd, Sport, Academies, Cultuur, Bibliotheek, Toerisme en evenementen, Kinderopvang, Sociale bijstand, Sociale economie, Erfgoed, Noord-Zuid, jumelages


De commissie zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds personeelsleden, deskundigen, belanghebbenden of leden van het schepencollege horen.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Deel deze pagina