naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Interesse in ruimtelijke ordening? Stel je kandidaat voor de Gecoro

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening moet worden samengesteld (GECORO).

           

Wat doet de GECORO?

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen. Ten slotte kan de GECORO advies geven over vergunningsaanvragen en over alles in verband met ruimtelijke ordening. Dat kan zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Samenstelling

De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen. De gemeenteraad besliste om de GECORO als volgt samen te stellen met 13 leden:

7 leden uit de maatschappelijke geledingen, namelijk:

 • 1 lid uit milieu- & natuurverenigingen
 • 1 lid uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
 • 2 leden uit verenigingen van handelaars
 • 1 lid uit verenigingen van landbouwers
 • 2 leden uit verenigingen van werknemers

6 deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter. Er wordt voorgesteld om de deskundigen aan te stellen vanuit volgende groepen:

 • ruimtelijke ordening: planologen, ontwerpers, (niet zelfstandige) architecten, leraars ruimtelijke planning-stedenbouw;
 • huisvesting: leden uit erkende bouwmaatschappijen, ambtenaren dienst huisvesting, geen privé-promotoren in het algemeen;
 • mobiliteit: verkeersdeskundigen, politie, ambtenaren dienst infrastructuur, leden van verkeerscommissie.

Wat wordt verwacht van de leden van de GECORO?

 • voeling hebben met wat in de stad leeft;
 • minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening of bereid zijn zich in de materie in te werken;
 • voldoende onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dat wil zeggen dat hij/zij voldoende afstand kan nemen van politiek, maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn;
 • voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering;
 • communicatievaardig en luisterbereid zijn.

Hoe je kandidatuur indienen? 

Kandidaturen, gestaafd met een cv waaruit blijkt dat voldaan is aan de verwachtingen, dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 13 te 8700 Tielt en dit uiterlijk op 31 januari 2020.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 06 januari 2020