Adoptie

Procedure in België

Indien de adoptie (gewone of volle) in België wordt uitgesproken, dan is de Belgische wetgeving van toepassing.

Adoptanten die wensen een kind te adopteren in België moeten eerst een voorbereiding volgen, ingericht door de bevoegde gemeenschap. Tijdens de voorbereiding wordt de volledige procedure besproken alsook de nazorg van de adoptie. Voor de Vlaamse Gemeenschap is Kind en Gezin verantwoordelijk. Na de voorbereiding, evalueert de jeugdrechter of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren.

Wanneer het vonnis (of arrest) in kracht van gewijsde is getreden, ontvangt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift van het vonnis voor overschrijving.
De adoptie heeft zijn gevolgen vanaf datum van neerlegging van het verzoekschrift.

Bij gewone adoptie wordt de afstammingsband beperkt tot de adoptant en de geadopteerde en de afstammelingen van de geadopteerde. De geadopteerde blijft bij gewone adoptie ook tot zijn oorspronkelijke familie behoren, bij volle adoptie niet.

Procedure in het buitenland

Indien de adoptie in het buitenland wordt uitgesproken, dan is de buitenlandse wetgeving van toepassing.

Bij interlandelijke adopties moeten de kandidaat-adoptanten ook de noodzakelijke voorbereiding volgen en moet de jeugdrechter zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaten.

De adoptanten moeten zich met de buitenlandse adoptieakte wenden tot de Federale Centrale Autoriteit, die beslist of de adoptie kan erkend worden en over welke vorm van adoptie het gaat (gewone dan wel volle adoptie). De adoptanten krijgen dan een attest van erkenning en een bewijs van registratie van adoptie.

Er wordt een adoptieakte opgemaakt in de DABS (databank akten burgerlijke stand).

Meer info?

Kind en gezin
FOD justitie

 

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89
Leven - Burgerzaken - Adoptie