Naamkeuze, kind

Nieuwe regels (sinds 1 juni 2014)

Sinds 1 juni 2014 is de nieuwe wet inzake naamkeuze voor minderjarige kinderen van kracht. Deze wet verandert het Belgische naamrecht ingrijpend.

Eerstgeboren kinderen vanaf 01.06.2014

De ouders hebben volgende naamkeuze:

  • naam vader
  • naam moeder
  • dubbele naam in de volgorde die de ouders wensen.

Deze keuze is bepalend voor alle gemeenschappelijke kinderen die later nog geboren worden in het gezin.   

De naamkeuze wordt gemaakt in de geboorteakte (dus bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats). 

Indien slechts 1 van beide ouders de aangifte van geboorte doet, dan moet hij/zij een verklaring van naamkeuze meebrengen, ondertekend door beiden en gestaafd met identiteitskaart.
Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid tussen ouders, draagt het kind de dubbele naam van de ouders, in alfabetische volgorde.

Gezin met minderjarige kinderen geboren voor 01.06.2014 

De bestaande naam van de kinderen (meestal naam vader) blijft behouden, tenzij de ouders vragen om de nieuwe regels toe te passen.  

Dit doen ze door een verklaring van naamkeuze af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een broertje of zusje na 01.06.2014 binnen het jaar na de geboorte.

Deze keuze kan slechts éénmalig gemaakt worden en geldt voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen van het gezin. De ouders moeten dan ook op erewoord verklaren dat de kinderen voor wie zij de naamverandering aanvragen hun enige gemeenschappelijke kinderen zijn, en dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn (op 01.06.2014).  

Oude regels (voor 1 juni 2014)

Afstamming van vaders- en moederszijde

Het kind van wie de afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, draagt de naam van de vader (art. 335 §1 B.W.):

  • het kind geboren binnen het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk, draagt respectievelijk de naam van de echtgenoot of ex-echtgenoot.
  • het kind geboren uit een ongehuwde moeder of meer dan 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk, draagt de naam van de vader, op voorwaarde dat het kind voor de geboorte of in de geboorteakte werd erkend.

De afstammingswetgeving is sinds 01.07.2007 gewijzigd waarbij het wettelijk vermoeden van vaderschap werd afgezwakt. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat het kind geboren binnen het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk niet de naam draagt van de echtgenoot of de ex-echtgenoot. 
 

Afstamming van moederszijde

Het kind van wie alleen de afstamming van moederszijde vaststaat, draagt de naam van de moeder (art. 335 § 2 B.W.):

  • Het kind geboren uit een ongehuwde moeder of een moeder van wie het huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden.
  • Het kind geboren uit een gehuwde moeder wiens echtgenoot meer dan 300 dagen is verdwenen en mits de overlegging van het vonnis van afwezigheidsverklaring, draagt de naam van de moeder.

Erkenning door de vader nadat de geboorteakte werd opgesteld

Het kind van wie de afstamming van vaderszijde komt vast te staan, na de afstamming van moederszijde, draagt de naam van de moeder, tenzij de ouders in een (erkennings)akte samen verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen. Deze verklaring kan afgelegd worden tot 1 jaar na het opstellen van de erkenningsakte en voor de meerjarigheid van het kind.

De familienaam naar buitenlands recht

De naam als element van de staat van de persoon wordt beheerst door het persoonlijk statuut.   Hieruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de wetgeving van de staat waarvan het kind onderdaan is, moet toepassen bij de vaststelling van de naam. 

 

Voornaam

De keuze van de voornaam behoort toe aan beide ouders.  Ingeval van betwisting tussen beide ouders kunnen zij zich wenden tot de jeugdrechtbank (art. 373 BW).

De ambtenaar van de burgerlijke stand mag evenwel geen voornamen opnemen in een geboorteakte, die aanleiding kunnen geven tot verwarring of het kind of derden kunnen schaden (art. 1 wet 15.05.1987).
De beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt beperkt door de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Bovendien is ook de procureur des Konings gehouden om jaarlijks de registers na te zien en kan hij bij deze gelegenheid ook beroep instellen tegen ten onrechte ingeschreven namen.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89