Attest van erfopvolging

Algemeen

Omdat bij overlijden van de houder van een bankrekening niet steeds duidelijk is wie de erfgenamen zijn, wordt de rekening en/of kluis van de betrokkene door de bankinstelling geblokkeerd.
Sinds 31 augustus 2009 mogen de bankinstellingen wel een maximale som van 5.000 euro deblokkeren voor de overlevende partner (gehuwden en wettelijk samenwonenden) zodat deze dagdagelijkse uitgaven kan verrichten. De som wordt beschouwd als een voorschot op de verdeling van de nalatenschap. Wie het maximale bedrag overschrijdt, kan gesanctioneerd worden.

Voor het overige kan er slechts tot deblokkering van de rekening overgegaan worden op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgesteld door de notaris
  • een attest van erfopvolging, opgesteld door de ontvanger van het registratiekantoor

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving (29 mei 2009) bestaan de erfrechtverklaring afgeleverd door de gemeente en de akte van bekendheid opgesteld door de vrederechter niet meer.  Neem rechtstreeks contact op met de notaris of het registratiekantoor.

Onderscheid attest en akte van erfopvolging

De ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene levert een attest van erfopvolging af, indien de nalatenschap wordt beheerd door de beschikkingen inzake de wettelijke erfopvolging.

Wanneer er sprake is van een testament, een huwelijkscontract, onbekwame minderjarigen (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …), dan maakt de notaris een akte van erfopvolging op.

Aanvraag attest van erfopvolging

Om snel een vooringevuld aanvraagformulier te bekomen, neem je best onmiddellijk volgende documenten mee naar het registratiekantoor:

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door het gemeentebestuur
  • het huwelijksboekje van de overledene (in het bijzonder de informatie over de echtgenote, erfgenamen en het eventuele huwelijkscontract)
  • indien de overledene geen afstammelingen heeft, ook de huwelijksboekjes van de ouders van de overledene, en (half)broers of (half)zussen

Alle identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene moeten voorkomen in het aanvraagformulier.

Je kan ook een aanvraagformulier downloaden van de website van FOD Financien.

Aflevering van attest van erfopvolging

Na onderzoek door de ontvanger zal een attest van erfopvolging afgeleverd worden met de vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.  De aflevering is kosteloos.  Hiermee kan je je wenden tot de bank om vrijgave van gelden, fondsen of waarden op naam van de overledene en/of de echtgenote te bekomen.

Ontbrekende informatie

Het is mogelijk dat het huwelijksboekje van de overledene of van de ouders van de overledenen is zoek geraakt. Nabestaanden kunnen zich in dit geval wenden tot de woonplaats van de overledene.  De Dienst Bevolking kan dan eventueel de ontbrekende informatie bevestigen voorzover zij hierover beschikken.

Meer info

www.belgium.be
www.notaris.be
www.fiscus.fgov.be

 

 

E-loket

  • attest van erfopvolging FOD Financiën (link)

    Formulier

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89