Sportraad

De sportraad

De Sportraad heeft als doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen, en dit in het belang van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad. De  Sportraad, waarin verenigingen inspraak hebben en advies kunnen geven, is een belangrijke schakel tussen de voorbereiding en de uitvoering van het sportbeleid.

De taak van de adviesraad, het bestuur van de sportraad, is adviezen formuleren over de sportaangelegenheden in Tielt en contact te houden met de sportclubs en -organisaties.

Het adviesorgaan bestaat uit maximum 20 leden. Van de leden van het adviesorgaan wordt verwacht dat ze geïnformeerd blijven.

Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor en stuurt de advies- en organisatieraad aan. Ze werkt coördinerend en stimulerend, maar geeft geen advies. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schepen van sport en diensthoofd sport.

Er kunnen werkgroepen (minimaal 5 leden) ingericht worden. De werkgroepen die door het adviesorgaan ingericht worden, hebben een advies-voorbereidende functie, zoals werkgroep infrastructuur, werkgroep promotie… Enkel het adviesorgaan zelf kan officieel advies formuleren.

De sportraad heeft ook contact met andere adviesraden (seniorenraad, jeugdraad, cultuurraad …) uit de stad om linken met het sportbeleid te leggen of de belangen van sport te verdedigen.

Samenstelling

Het Bestuur sportraad is een voor álle lokale sportactoren (clubs, scholen, andersgeorganiseerde sporters …) toegankelijk aanspreekpunt. Er is voldoende voeling met de achterban.  Met andere woorden de betrokkenen kennen hun vertegenwoordigers en deze communiceert voldoende met hun achterban.

Subsidies

Sportverenigingen kunnen op diverse manieren ondersteund worden. Subsidiëring is één van de mogelijkheden en dient altijd ingebed te zijn in het ondersteuningsbeleid.

De financiële steun van de overheid betekent voor veel verenigingen en initiatieven een welkome bron van werkingsmiddelen.

De subsidiereglementen maken het mogelijk een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidiëring uit te bouwen.

Onderstaande reglementen zijn van toepassing

  • Subsidiereglement promoveren
  • Subsidiereglement jubilea
  • Subsidiereglement werkingssubsidies
  • Subsidiereglement uitzonderlijke manifestaties
  • Subsidiereglement competitie A sporten
  • Subsidiereglement clubs niet SVA-decreet
  • Subsidiereglement investeringen
  • Subsidiereglement impulssubsidies