Begraafplaatsen, reglement

Algemene ordemaatregelen

Uit respect voor de overledenen en teneinde de rust en de sereniteit van de begraafplaatsen te vrijwaren, werd een politiereglement inzake begraafplaatsen (dd. 02.10.2008) en een reglement van inwendige orde op de begraafplaatsen en lijkbezorging (dd. 04.11.2004) opgesteld.

Het stadsbestuur vraagt dan ook je medewerking voor volgende zaken:

 • Bebloeming en beplantingen, opschriften en grafschriften moeten met respect voor de overledene en volgens de richtlijnen van het stadsbestuur aangebracht worden: 
  • De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf, en mogen zich niet uitbreiden boven de aanpalende graven.   In de zones waar gras werd ingezaaid, mogen geen bloembakken of aanplanting voor het graf ingegraven worden.   Zij kunnen op het graf geplaatst worden.  Ter bescherming van de graven kunnen onderleggers verkregen worden bij de personeelsleden van de groendienst, die aanwezig zijn op de begraafplaats.
  • De doorgang mag niet belemmerd worden en de aanplantingen mogen maximaal 20 cm breed zijn.
  • Bloemen, struiken en seizoensplanten van meer dan één meter hoog zijn verboden.  
  • Het is verboden om private tuintjes aan te leggen rondom urnenkelders (columbaria).   
  • Sinds de omvorming tot groene begraafplaatsen zijn pesticiden, onkruidverdelgers en bleekwater niet langer toegestaan bij het onderhoud van graven.
  • De gemeenschappelijke strook onderaan een columbariummuur of aan de strooiweide is bestemd voor het plaatsen van bloemen voor alle aldaar begraven overledenen. Het stadsbestuur zal optreden ingeval van het niet-respecteren van deze bepalingen.
  • De gravure van de naamplaten van columbaria en urnenkelders moet op een éénvormige wijze gebeuren en zal enkel volgende gegevens vermelden: de familienaam of -namen van de overledene, de voornaam of voornamen, het jaar van geboorte en het jaar van overlijden, al dan niet met een kruisje bovenaan links.  Op de naamplaat mag enkel een foto van de overledene, een klein vaasje of een kaarshouder aangebracht worden.   De foto mag maximaal 7 op 5 cm groot zijn, en moet bovenaan rechts of  links op de afsluitplaat gekleefd worden.
 • Afval, papier en andere voorwerpen moeten in de daartoe bestemde afvalcontainers geworpen worden. Het is verboden om afval niet afkomstig van de stedelijke begraafplaatsen in deze afvalcontainers te werpen. Vastgestelde overtredingen zullen worden bestraft. 
 • De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor alle voertuigen, rijwielen en dieren, behoudens personen die hiervoor toestemming kregen van het stadsbestuur. De aanvraag hiervoor gebeurt bij de Dienst Begraafplaatsen.
 • Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de grafmonumenten en op de graven geplaatste voorwerpen. Het stadsbestuur kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of beschadigingen, aangebracht aan de graven, of erop aangebrachte gedenktekens of beplantingen. 

Voortijdige beëindiging

Soms kunnen de nabestaanden de zorg voor het graf van een overledene om één of andere redenen niet meer op zich nemen. In dit geval bestaat de mogelijkheid om voortijdig een einde te stellen aan de concessie. De concessiehouder, een erfgenaam of iedere belanghebbende dient dan een schriftelijk verzoek tot voortijdige beëindiging van de concessie in bij de Dienst Begraafplaatsen.

De vraag tot voortijdige beëindiging zal gedurende 1 jaar aan de ingang van de begraafplaats en aan het graf aangeplakt worden.

Als binnen het jaar geen bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen wordt de concessie beëindigd door de gemeenteraad.  

Indien tussen de nabestaanden betwisting is over de voortijdige beëindiging, dan beslist de rechtbank van eerste aanleg.

Gedurende de periode van bekendmaking berust de verantwoordelijkheid m.b.t. het onderhoud van het grafzerk bij de concessiehouder (of de erfgenamen).

Verwaarlozing

Het onderhoud van de graven rust op de nabestaanden.

Verwaarlozing staat vast wanneer het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.

De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester, die gedurende 1 jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats uithangt.

Wanneer na deze periode geen herstelling werd uitgevoerd kan het College van Burgemeester en Schepenen een einde stellen aan de concessie.
 

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89