Begraafplaatsen, tarieven en concessies

Op de stedelijke begraafplaatsen te Tielt zijn er verschillende keuzemogelijkheden inzake wijze van  begraven.

Het belangrijkste onderscheid is de keuze tussen geconcedeerde of niet-geconcedeerde grond.

Concessie

Wat is een concessie?

Een concessie is een toelating om tegen betaling een bepaald stuk grond van de begraafplaats voor een bepaalde duur te gebruiken. De concessie kan aangevraagd worden bij de Dienst Burgerlijke Stand.

De duurtijd van een nieuwe concessie bedraagt 30 jaar (tot in 2004 - 50 jaar). De eeuwigdurende concessies kunnen niet meer aangevraagd worden. Deze werden in 1973 omgezet naar concessies met een duurtijd van 50 jaar, telkens verlengbaar.

Wie kan een concessie aanvragen?

Een concessie kan slechts aangevraagd worden naar aanleiding van een overlijden. De aanvraag gebeurt door de langstlevende echtgenoot, een familielid of een derde.  

Welke soorten concessies zijn er?

Er zijn verschillende concessievormen mogelijk:

  • begraving in een kist of urne in volle grond d.w.z. zonder kelder
  • begraving in een kist of urne in een kelder
  • begraving in urne in het columbarium

Hoe een concessie verlengen?

De verlenging kan aangevraagd worden bij de Dienst Begraafplaatsen. Minstens één jaar voor het verstrijken wordt de concessiehouder op de hoogte gebracht van het verstrijken ervan door een individuele aanplakking aan het graf en aan de ingang van het kerkhof. De concessies kunnen verlengd worden voor 20 jaar. De omgezette eeuwigdurende concessies kunnen kosteloos verlengd worden voor 50 jaar. Voor meer informatie inzake de kostprijs van de verlenging kan je terecht  bij de Dienst Begraafplaatsen.

Niet-geconcedeerde grond

Je bent echter niet verplicht om een concessie te nemen. Je kan ook opteren voor niet-geconcedeerde grond. Dit is kosteloos maar beperkt in de tijd. Wettelijk gezien kan het stadsbestuur overgaan tot ruiming van niet-geconcedeerde grond na een termijn van 10 jaar. De ruiming gebeurt niet onaangekondigd. Het stadsbestuur moet de wettelijke procedure volgen, die voorziet dat gedurende 1 jaar aan het individuele graf en aan de ingang van het kerkhof een kennisgeving van de beslissing tot ruiming aangeplakt wordt.

Je kan kiezen voor een begraving van een kist of een urne in niet-geconcedeerde grond of voor de asverstrooiing op de strooiweide.

Reglementen

  • Belasting op opgravingen
  • Retributiereglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Samenvatting van mogelijkheden inzake begraving en kostprijs (vanaf 01.01.2023)

CONCESSIES

OMSCHRIJVING

VERGUNNING

ELEMENT

TOTAAL
in euro

G 2 30-jarige grondvergunning zonder kelder - 2 pers. 1136,00 - 1136,00
K 2 30-jarige grondvergunning met kelder - 2 pers. 1136,00 852,00 1988,00
C 1 30-jarige grondvergunning met columbariumelem. - 1 pers. 568,00 170,00 738,00
C 2 30-jarige grondvergunning met columbariumelem. - 2 pers. 1136,00 170,00 1306,00
U 1 30-jarige grondvergunning met urne zonder kelder in urnenveld - 1 pers. 568,00 - 568,00
U 2 30-jarige grondvergunning met urne in kelder in urnenveld - 1 pers. 568,00 568,00 1136,00
U 3 30-jarige grondvergunning met urne in kelder in urnenveld - 2 pers. 1136,00 568,00 1704,00
B 1 Boventallige bijzetting - per bijzetting  568,00 - 568,00
KP1 Kinderperceel - 30-jarige grondvergunning zonder kelder 341,00 - 341,00
KP2 Kinderperceel - 30-jarige grondvergunning urne in element voor kinderen 227,50 - 227,50
O 1 Ontgraving kist 852,00 - 852,00
O 2 Ontgraving urne 227,50 - 227,50
     
HERNIEUWING        
B 2 Hernieuwing concessie (50 j.) door bijzetting in bestaande 50-jarige vergunning (nieuwe conc. vanaf 1.1.2005 : 30 j.) - - -
H 1 Hernieuwing concessie (20 j) zonder bijzetting     pro rata
     
KOSTELOOS  Inwoners Tielt      
G Gewone grond (urne/kist) met min. duurtijd 10 jaar - - -
A Asverstrooiing - - -
     
EXTRA        
  Niet-inwoner Tielt (Totale kostprijs concessie + 100%)      
  Niet-inwoner Tielt (gewone grond en asverstrooiing) - - 114,00
  Voorlopig kruis  -  11,50 11,50
  Naamplaatje muur strooiweide -  57,00 57,00
  Urne in urnenbos - 57,00 57,00

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89