Verkiezingen

Verkiezingen Europees Parlement, federale Kamer en Vlaams Parlement 09 juni 2024

Wie is kiezer

1.  Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 09.06.2024 en in het bevolkingsregister van Tielt zijn ingeschreven op 01.04.2024, MOETEN stemmen.

2.  Belgen in het buitenland (niet-Europese lidstaat)

Belgen, die in een niet-Europese lidstaat verblijven en die ingeschreven zijn bij de Belgische diplomatieke post, MOETEN stemmen (zelf in België, via volmacht in België, via briefwisseling, in de diplomatieke post (zelf of per volmacht)).

3. Ook burgers van de lidstaten van de E.U., KUNNEN stemmen voor de Europese verkiezingen, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer :

  • de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (bijlage 8bis of E+-kaart) of het vreemdelingenregister (bijlage 8 of E-kaart) van de gemeente
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht in het land van herkomst

Indien je je liet registreren als kiezer voor Europese verkiezingen in het verleden,  én je voldoet nog steeds aan de voorwaarden én je liet  je niet schrappen als kiezer, dan hoef je je niet opnieuw te laten registeren.   M.a.w.  de eerste registratie als kiezer blijft gelden!

4.  16- en 17-jarigen (Belgen en Europeanen) - NIEUW

Europese jongeren, die op 09.06.2024, minimum 16 jaar zijn, KUNNEN stemmen voor de Europese verkiezingen, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer.

Zij moeten voor 01.04.2024 een aanvraag tot erkenning als kiezer voor EU-Parlement indienen.  Dit kan persoonlijk aan het loket, per post met aanvraagformulier (en kopie eVK).  Het schepencollege erkent hen al dan niet als kiezer en daarna krijgen ze een bevestiging van de erkenning.

Eens erkend als kiezer voor het Europees Parlement, dan moeten ze ook effectief stemmen!

Voor de BELGISCHE jongeren heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 116/2023 van 20.07.2023 de voorafgaandelijke registratieplicht vernietigt.  De FOD Binnenlandse zaken onderzoekt momenteel hoe ze het stemrecht voor Belgische jongeren van 16 en 17 jaar voor de Europese verkiezingen vorm kan geven.

Opmaak van de kiezerslijst

De kiezerslijst wordt opgemaakt op datum van 01.04.2024.

Iedereen die op deze datum ingeschreven is in het bevolkingsregister van Tielt en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst.  

Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Tielt ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. 

Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel, hebben zij recht op de terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Bevolking of de NMBS. 

Stemmen bij volmacht

Hoe stemmen bij volmacht

Kiezers die in de onmogelijkheid zijn om op de verkiezingsdag persoonlijk te gaan stemmen, kunnen toch hun stem uitbrengen door het geven van een volmacht aan een andere kiezer, een volmachtdrager. 

Als volmachtdrager mag iedere kiezer aangewezen worden (en moet dus geen verwant zijn). Elke volmachtdrager mag slechts éénmaal stemmen bij volmacht.

Tot op de dag van de verkiezingen kunnen de volmachtformulieren kosteloos afgehaald worden bij de Dienst Bevolking (tot 12u) of gedownload worden (recto-verso afdrukken)

Volmachtdrager en -gever moeten het formulier ondertekenen.
OP het volmachtformulier ZELF moet de reden aangeduid worden waaruit de onmogelijkheid blijkt om zich naar het stembureau te begeven op de dag van de verkiezingen DOOR de persoon die dit kan attesteren (bv. een dokter, een werkgever, gemeente, ... )

Redenen

Je kan een volmacht geven wanneer je omwille van volgende redenen niet kan gaan stemmen : 

Reden van verhindering TE BEVESTIGEN OP VOLMACHTFORMULIER DOOR
Ziekte dokter (die zelf geen kandidaat is)
Beroep- en dienstredenen  werkgever
Studieredenen attest onderwijsinstelling
Activiteit als zelfstandige attest burgemeester
Activiteit omwille van godsdienst/overtuiging attest religieuze overheid
verblijf in het buitenland (vakantie) attest burgemeester (speciale regeling)

 speciale regeling

De kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan die beroeps- of dienstredenen (bv. vakantie), kan een volmacht geven indien hij een attest van de burgemeester aanvraagt bij de Dienst Bevolking uiterlijk op 08/06/2024.  

Je brengt jouw identiteitskaart mee, evenals de stukken die bewijzen  dat je op de verkiezingsdag in het buitenland verblijft (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets ...). Na onderzoek van de stukken zal je het volmachtsformulier geattesteerd worden door burgemeester of gemachtigde. 

Ingeval er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden (bv. reis met eigen vervoer in eigen woning in het buitenland) kan een verklaring op erewoord afgelegd worden.

Onmogelijkheid tot stemmen

Indien je om hoger vermelde redenen niet kan stemmen en je wil GEEN volmacht geven, dan ben je verplicht om jouw oproepingsbrief met het stuk dat jouw afwezigheid staaft te bezorgen:
- aan de Dienst Bevolking binnen de week na de verkiezingen;
- aan de voorzitter van het stembureau op de dag van de verkiezingen (je geeft het dan mee met iemand anders).

Indien je in het buitenland verblijft en  je kan dit niet voorafgaandelijk laten bevestigen aan de hand van bewijsstukken (zoals een vliegtuigticket, hotelreservatie) en je wenst geen  volmacht te geven, dan kan je jouw verblijf op de dag van de verkiezingen laten bevestigen door een gemeentelijke overheid of politie in het buitenland.  Je kan hiervoor volgend document gebruiken.

Aanwijzing bijzitters stem- en telbureaus

De bureaus worden samengesteld door de magistraat van het gerechtelijk kanton (d.i. de vrederechter van Tielt, Tramstraat 48, 8700 Tielt). 

Voor praktische problemen met de oproeping als voor- of bijzitter, kan je je echter wenden tot de Dienst Burgerzaken (051 42 81 31).  Personen die vrijwillig willen zetelen als voorzitter of bijzitters kunnen zich nu al aanmelden.  

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89
Leven - Burgerzaken - Verkiezingen