Verkiezingen

Wie is kiezer

Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op dag van de verkiezing en in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, MOETEN stemmen.

Ook burgers van de lidstaten van de E.U., kunnen in België stemmen maar enkel voor het Europees Parlement en voor de gemeenteraad, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer.

Voor Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn bij de Belgische diplomatieke post of ambassade in het land waar ze verblijven, gelden specifieke regels:

  • Europees Parlement
    Stemming per briefwisseling enkel mogelijk voor Belgen die in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven
  • Federale Kamer
    Stemplicht. Er zijn 5 wijzen om een stem uit te brengen. De kiezer maakt de keuze van wijze waarop hij/zij de stem wenst uit te brengen, kenbaar via een aanvraagformulier, dat door de Belgische diplomatieke posten toegestuurd wordt.  
  • Vlaams Parlement
    De wetgeving staat de Belgen die in het buitenland verblijven niet toe om deel te nemen aan deze stemming.

Personen die uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht worden niet als kiezer beschouwd.

 

Opmaak van de kiezerslijst

De datum van opmaak van de kiezerslijst is afhankelijk van de datum van de verkiezing.

Iedereen die op deze datum ingeschreven is in het bevolkingsregister van Tielt en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst.  

Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Tielt ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. 

Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel, hebben zij recht op de terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Bevolking of de NMBS.

 

Stemmen bij volmacht

Hoe stemmen bij volmacht

Kiezers die in de onmogelijkheid zijn om op de verkiezingsdag persoonlijk te gaan stemmen, kunnen toch hun stem uitbrengen door het geven van een volmacht aan een andere kiezer, een volmachtdrager. 

Als volmachtdrager mag iedere kiezer aangewezen worden (en moet dus geen verwant zijn). Elke volmachtdrager mag slechts éénmaal stemmen bij volmacht.

Tot op de dag van de verkiezingen kunnen de volmachtformulieren kosteloos afgehaald worden bij de Dienst Bevolking of gedownload worden van www.tielt.be of de website van de federale overheid (www.verkiezingen.fgov.be). 

De volmachtsformulieren vermelden de identiteitsgegevens van de volmachtgever en de volmachtsdrager. Beiden moeten het formulier ondertekenen. Aan het volmachtsformulier moet een attest gehecht worden waaruit de onmogelijkheid blijkt om zich naar het stembureau te begeven op de dag van de verkiezingen.

Redenen

Je kan een volmacht geven wanneer je omwille van volgende redenen niet kan gaan stemmen : ziekte, beroeps- en studieredenen, religieuze overwegingen en verblijf in het buitenland.

De voor te leggen bewijsstukken zijn ingeval van:
ziekte  -  medisch attest door een geneesheer
beroeps-en dienstredenen (verblijf in binnen- en buitenland) - werkgeversattest
studieredenen - attest van onderwijsinstelling
Schipper, marktkramer, kermisreiziger  - attest van de burgemeester
religieuze overwegingen - attest van religieuze overheid
verblijf in het buitenland (bv. vakantie) - speciale regeling

De kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan die beroeps- of dienstredenen (bv. vakantie), kan een volmacht geven indien hij een attest van de burgemeester aanvraagt bij de Dienst Bevolking uiterlijk op de laatste dag voor de verkiezing.   

Je brengt jouw identiteitskaart mee, evenals de stukken die bewijzen  dat je op de verkiezingsdag in het buitenland verblijft (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets ...). Na onderzoek van de stukken zal je het volmachtsformulier samen met een specifiek attest van de burgemeester ontvangen. 

Ingeval er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden (bv. reis met eigen vervoer in eigen woning in het buitenland) kan een verklaring op erewoord afgelegd worden.

 

Onmogelijkheid tot stemmen

Indien je je in de onmogelijkheid bevindt om te stemmen omwille van ziekte, beroeps- of dienstredenen, studies, een beroep als schipper, marktkramer of kermisreiziger, religieuze overwegingen, verblijf in het buitenland omwille van vakantie  en je wenst geen volmacht te geven aan een andere kiezer, dan ben je verplicht om jouw oproepingsbrief met het stuk dat jouw afwezigheid staaft te bezorgen:
- aan de Dienst Bevolking binnen de week na de verkiezingen;
- aan de voorzitter van het stembureau op de dag van de verkiezingen (je geeft het dan mee met iemand anders).

Indien je in het buitenland verblijft en  je kan dit niet voorafgaandelijk laten bevestigen aan de hand van bewijsstukken (zoals een vliegtuigticket, hotelreservatie) en je wenst geen  volmacht te geven, dan kan je jouw verblijf op de dag van de verkiezingen laten bevestigen door een gemeentelijke overheid of politie in het buitenland. Bij de Dienst Bevolking kan je een modelformulier bekomen.

 

Aanwijzing bijzitters stem- en telbureaus

De bureaus worden samengesteld door de voorzitter van het kantonhoofdbureau (d.i. de vrederechter van Tielt, Tramstraat 48, 8700 Tielt). 

Voor praktische problemen met de oproeping als voor- of bijzitter, kan je je echter  wenden tot de Dienst Bevolking  (051 42 81 31).  

Ook indien je vrijwillig kandidaat bent voor de functie van voorzitter of bijzitter van een stembureau of telbureau kan je je best zo spoedig mogelijk aanmelden bij de Dienst Bevolking.

 

Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats in de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in Belgie verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit bezit, kan hier deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Om als Europese burger te mogen stemmen voor het Europees Parlement in België moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden.

1. De nationaliteit van een van de overige lidstaten van Europese Unie bezitten.
2. Ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
3. 18 jaar zijn op de datum van de verkiezingen.
4. Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht door de Belgische wet en evenmin je stemrecht verloren zijn in je land van herkomst.
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je gemeente.

Om erkend te worden als kiezer, dien je een aanvraag in bij de Dienst Bevolking.

Alle Europese onderdanen krijgen hiertoe een uitnodiging van het stadsbestuur.
In ruil voor de afgifte van een aanvraagformulier krijg je een ontvangstbewijs.
Het stadsbestuur zal je aanvraag onderzoeken. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de al dan niet erkenning als EU-kiezer. De beslissing wordt per post toegezonden.
EU-burgers die reeds erkend werden als kiezer voor eerdere Europese verkiezingen (bv. 7 juni 2009) komen automatisch opnieuw op de kiezerslijst, voor zover zij nog voldoen aan de kiesvoorwaarden.
Zij hoeven dus geen nieuw aanvraagformulier in te vullen.

Let op: in België geldt een stemplicht. Eens je geregistreerd bent als kiezer op de kiezerslijst, moet je ook gaan stemmen.

 

Meer info

- website Federale overheid :  de verkiezingen worden georganiseerd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op deze website vind je alle informatie per doelgroep (kiezer, kandidaat, overheidsinstantie, media).

website Vlaamse overheid 

 

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89
Leven - Burgerzaken - Verkiezingen
Deel deze pagina