Belasting op de aanplakborden

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op de aanplakborden, opgesteld op het grondgebied van de stad langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Onder aanplakbord wordt verstaan: iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering, met een minimum oppervlakte van één vierkante meter. Worden gelijkgesteld met genoemde borden : de muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met het oog op het aanbrengen van reclame. Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

E-loket

  • aanplakborden - aangifteformulier

    eID