Wijziging, familienaam

De verandering naam is geen recht maar een gunst die verleend wordt bij Koninklijk Besluit. Een persoon mag van naam wijzigen wanneer de verandering geen aanleiding kan geven tot verwarring of de verzoeker en/of derden kan schaden. De naamverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan en omwille van ernstige redenen. 
De procedure is slechts een aanvullende procedure en kan pas aangewend worden indien geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat leidt (bv. verbetering van een akte, vorderingen inzake afstamming, …).

De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient het schriftelijk en gemotiveerde verzoek in bij de minister van Justitie:                                             

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamwijzigingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel 
T 02 542 67 03 

  1. De dienst naamwijzigingen laat je weten of de naamwijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten je dient op te sturen.

  2. Je moet je schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen.

  3. Het Koninklijk Besluit waarbij de naamwijziging wordt toegestaan wordt in het Belgisch staatsblad bekend gemaakt. Iedere belanghebbende kan verzet aantekenen binnen de 60 dagen. Indien geen verzet is aangetekend, wordt het K.B. waarin de naamverandering wordt toegestaan definitief binnen 60 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  4. De betrokkene zendt of geeft, tegen ontvangstbewijs en binnen 60 dagen na de registratie, een afschrift van het K.B. of een uittreksel aan de ambtenaar van de burgerlijke stand
  • van de geboorteplaats als begunstigde in België is geboren
  • van de woonplaats wanneer de begunstigde niet in België is geboren
  • van het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in België is geboren of er woont.  Binnen de 15 dagen na ontvangst van het afschrift schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte over in het geboorteregister of het bijgevoegd register. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft melding van de overschrijving aan de minister van Justitie en aan de ambtenaren van de burgerlijke stand die een kantmelding moeten maken.
  • De naamverandering heeft gevolg vanaf de dag van de overschrijving voor begunstigde en zijn minderjarige kinderen tot wie het verzoek is uitgebreid en de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.
  • De vergunning wordt als niet bestaande beschouwd bij het niet respecteren van die termijn van 60 dagen.

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89