Personenbelasting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad Tielt jaarlijks een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar dat zijn naam geeft aan het aanslagjaar.

De belasting is vastgesteld op 7,5% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar (dit is hetzelfde aanslagjaar/inkomsten vorig jaar).

De vestiging en inning van de gemeentebelasting gebeuren door het Bestuur der Directe Belastingen, zoals bepaald in art. 469 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.

Voor alle vragen rond de personenbelasting, vindt u de contactgegevens op uw  aanslagbiljet of via de informatie hieronder:

Voor vragen rond de personenbelasting, richt u zich rechtstreeks tot de bevoegde diensten van de FOD Financiën: