Belasting op de afgifte van administratieve stukken - differentieel tarief

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad een retributie op de afgifte van administratieve stukken vastgesteld. Deze retributie  is verschuldigd door de natuurlijke personen, rechtspersonen of instellingen aan wie deze stukken ambtshalve of op verzoek afgeleverd worden.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.