Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad heeft onderstaande gemeenteraadscommissies opgericht. De agenda's van de gemeenteraadscommissies zijn raadpleegbaar via:

De  gemeenteraadscommissie Financien is onder meer bevoegd voor:

Financiën en budget (onder meer bespreking en onderzoek van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening en andere financiële aangelegenheden)

De  gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur is onder meer bevoegd voor:

Veiligheid (onder meer politie, brandweer, gemeentelijke administratieve sancties en preventie), secretariaat, personeelsdienst en vorming, archief, administratieve dienstverlening, gemeentelijk wijkoverleg, informatie en communicatie, informatisering, juridische zaken, externe relaties en samenwerking, burgerlijke stand, erediensten, afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De gemeenteraadscommissie algemeen bestuur treedt eveneens op als deontologische commissie betreffende het naleven van de deontologische code van de lokale mandatarissen.

De gemeenteraadscommisie Infrastructuur en Economie is onder meer bevoegd voor:

Ruimtelijke ordening, stedenbouw, woonbeleid, sociale huisvesting, patrimonium, infrastructuur, lokale economie, groenonderhoud, openbare werken, land- en tuinbouw, milieu, rioleringen en nutsvoorzieningen, huisvuil, energieloket, werkgelegenheid en begraafplaatsen.

De gemeenteraadscommissie Socio-Culturele Materies is onder meer bevoegd voor:

Jeugd, sport, academies, cultuur, bibliotheek, toerisme en evenementen, kinderopvang, sociale bijstand, sociale economie, flankerend onderwijsbeleid, erfgoed, noord-zuid, jumelages.

 

De commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds personeelsleden, deskundigen, belanghebbenden of leden van het schepencollege horen.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89