Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privé-terrein

Aquafin en de rioolbeheerder Rio-p investeren continu in de aanleg of heraanleg van riolering.

Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat, dienen de aanpalende eigenaars hun afvalwater en regenwater afzonderlijk te lozen.

Hiertoe adviseert een afkoppelingsdeskundige van de rioolbeheerder de aanpalende eigenaars.

Deze eigenaars zijn conform VLAREM verplicht om optimaal het regenwater af te koppelen van de afvalwaterleiding. 

Wie dit niet tijdig uitvoert, zorgt voor hinder (wateroverlast) bij de buren. Daarom wordt een belastingsreglement toegepast op wie de afkoppeling niet optimaal uitvoert.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.