Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het privaat gebruik van de openbare weg of het openbaar domein.

De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik  neemt op de wijze zoals omschreven in het belastingsreglement.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.