Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

De Technische Dienst moet regelmatig sluikstorten opruimen. Indien we de schuldige achterhalen wordt hem een belasting opgelegd.