Bronnen voor stamboomonderzoek

Parochieregisters

In de parochieregisters, werden alle doopsels, huwelijken en begrafenissen geregistreerd door de parochiepriester. De parochieregisters zijn wel opgesteld in kerklatijn. Ze kunnen online digitaal ingekeken worden via de website van het Rijksarchief. In uitzonderlijke gevallen, worden ze omwille van hun conservatie, beperkt nog in raadpleging gegeven in de leeszaal.

Registers van de Burgerlijke Stand

Geboortes, huwelijken en overlijdens worden sinds de Franse Revolutie bijgehouden door elke stads- of gemeenteadministratie in akten van de Burgerlijke Stand. Om sneller personen terug te vinden, werden jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische indices opgesteld, die ook raadpleegbaar zijn in de leeszaal. De akten van de Burgerlijke Stand zijn gedeeltelijk ook gedigitaliseerd en via de leeszaalcomputer van het Stadsarchief digitaal doorzoekbaar en raadpleegbaar. 

Bevolkingsregisters (vanaf 1846)

In deze voorlopers van het Rijksregister werd getracht continu de bewoners van elk huis te registreren. Via deze registers kan je de samenstelling van een gezin en eventuele verhuizingen op het spoor komen.