Bronnen voor stamboomonderzoek

Parochieregisters

In de parochieregisters, werden alle doopsels, huwelijken en begrafenissen geregistreerd door de parochiepriester. Vanaf 1609 zijn deze registers raadpleegbaar in de leeszaal. Via tienjaarlijkse alfabetische tafels kan je sneller data terugvinden. De parochieregisters zijn wel opgesteld in kerklatijn. Ze kunnen ook online digitaal ingekeken worden via de website van het Rijksarchief.

Registers van de Burgerlijke Stand

Geboortes, huwelijken en overlijdens worden sinds de Franse Revolutie bijgehouden door elke stads- of gemeenteadministratie in akten van de Burgerlijke Stand. Om sneller personen terug te vinden, werden jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische indices opgesteld, die ook raadpleegbaar zijn in de leeszaal. De akten van de Burgerlijke Stand zijn gedeeltelijk ook gedigitaliseerd en via de leeszaalcomputer van het Stadsarchief digitaal doorzoekbaar en raadpleegbaar. 

Voor de raadpleging van de Burgerlijke Stand jonger dan honderd jaar heb je een toestemming van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Brugge nodig (adres: Voorzitter rechtbank 1ste Aanleg, Afdeling Brugge Sectie Familie- en jeugdrechtbank, Kazernevest 3, 8000 Brugge). Het raadplegen van de akten van de Burgerlijke Stand jonger dan honderd jaar kan enkel digitaal op de leeszaalcomputer (reserveren is aangewezen).

 

Bevolkingsregisters (vanaf 1846)

In deze voorlopers van het Rijksregister werd getracht continu de bewoners van elk huis te registreren. Via deze registers kan je de samenstelling van een gezin en eventuele verhuizingen op het spoor komen.