Gemeentelijke administratieve sancties

Op de gemeenteraad van 1 juni keurde de gemeenteraad van de stad Tielt, als eerste gemeente van de politiezone Regio Tielt, het uniform politiereglement goed.

Het uniform politiereglement werd opgesteld in overleg met en met medewerking van de lokale Politie en met de overige gemeenten van de politiezone (Ardooie, Ruiselede, Lichtervelde, Pittem en Wingene).

Het uniform politiereglement wordt, na inwerkingtreding op 1 juli, het middel bij uitstek om de lokale overlastproblematiek aan te pakken.

In dit uniform politiereglement worden handelingen en gedragingen die een verstoring van de openbare orde met zich mee kunnen brengen én die overlast kunnen berokkenen aan inwoners en voorbijgangers strafbaar gesteld met een administratieve sanctie. Met de inwerkingtreding van de administratieve sancties wordt het mogelijk om snel en efficiënt op te treden tegen kleine criminaliteit en overlast.

Het reglement bevat onder meer bepalingen omtrent geluidsoverlast, evenementen, gebruik van de openbare weg, afval en sluikstorten, wildplassen, hondenpoep …

Op diezelfde gemeenteraad werd ook een reglement goedgekeurd dat bepaalde inbreuken op de wegcode, meer bepaald op het stilstaan en parkeren, strafbaar stelt met een administratieve sanctie. Parkeren op het trottoir, dubbel parkeren of parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers zijn maar enkele van de inbreuken die kunnen worden bestraft met een administratieve sanctie. Op die manier beschikt de stad ook op het vlak van mobiliteit en parkeren over een actief handhavingsinstrument.

 

CONCREET

Een administratieve sanctie kan verschillende vormen aannemen.

Vooreerst is er een administratieve boete die wordt opgelegd door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar. Deze boete kan maximaal 350 euro bedragen (175 euro voor minderjarigen, d.w.z. 16-18 jaar) en wordt proportioneel vastgesteld.

Dit betekent dat een eerste inbreuk nooit met de maximale boete zal bestraft worden. Indien er echter sprake is van herhaling van gelijkaardige inbreuken dan zal de boete verhoogd kunnen worden tot maximaal 350 euro. Voor de inbreuken op stilstaan en parkeren bedragen de boetes 55 en 110 euro. Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een toestemming of vergunning verleend door de stad te schorsen of in te trekken of om een inrichting tijdelijk of definitief te sluiten. De burgemeester kan ook een tijdelijk plaatsverbod opleggen, zoals het verbieden van toegang tot een evenement of horecazaak. Een afschrift van het volledige uniform politiereglement en van het reglement houdende stilstaan en parkeren vind je via deze link.

Wildplassen