Reglement 'dagelijks bestuur'

Het reglement "dagelijks bestuur" vormt de basis van de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, respectievelijk tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau. Ook binnen het autonoom gemeentebedrijf werd er een bevoegdheidsverdeling vastgelegd tussen de raad van bestuur en het directiecomité. 

Het reglement voorziet in een delegatie van bepaalde bevoegdheden van de raad naar het uitvoerend orgaan.