Burgemeestersconvenant

Onder impuls van de Provincie en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) engageren heel wat West-Vlaamse gemeenten zich om acties uit te werken om de klimaatverandering tegen te gaan en om maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan. In 2015 ondertekende Tielt het Burgemeestersconvenant 2020 en in de gemeenteraad van 8 december 2016 werd het energieactieplan goedgekeurd. In 2018 ondertekende Tielt het Burgemeestersconvenant 2030. In dit kader werd in de Gemeenteraad van 6 februari 2020 het klimaatplan goedgekeurd. 

WAT IS HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2020?

Het Burgemeestersconvenant 2020 is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig toezeggen de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 te laten dalen met minstens 20% t.o.v. een gekozen referentiejaar. Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat zij een nulmeting van de CO2-uitstoot voor het referentiejaar opmaken en een energieactieplan.

Meer info kan je hier vinden. 

HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2020 IN DE REGIO TIELT

Een aantal gemeenten in de regio Tielt engageerden zich om in groep dit convenant te ondertekenen. Dit betekent dat Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene onder de naam ‘Klimaatoverleg Midwest’ de CO2-reductiedoelstelling samen zullen trachten te behalen op het volledige grondgebied.

Als referentiejaar voor de nulmeting werd 2011 genomen. Om de CO2-reductiedoelstelling te behalen moeten de gemeenten acties uitwerken binnen de volgende verplichte thema’s: gebouwen, mobiliteit, openbare verlichting en lokale energieproductie (landbouw en industrie zijn hierin niet opgenomen). Daartoe dient een energieactieplan opgesteld te worden.

HET ENERGIEACTIEPLAN

In 2015 werd samen met WVI gestart met de opmaak van een gezamenlijk energieactieplan voor ‘Klimaatoverleg Midwest’. Via overleg, workshops, infosessies en inspraakvergaderingen voor de burger werden de nodige gegevens verzameld. Het plan start in het (referentie)jaar 2011 en loopt tot 2020. Bijgevolg zijn er niet alleen nieuwe initiatieven, maar ook afgeronde en lopende acties opgenomen in het plan. Naast individuele acties zullen er ook op groepsniveau projecten uitgewerkt worden. Het is bovendien een dynamisch plan, waardoor het mogelijk is om het later nog verder uit te breiden.

Via de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina kan je het energieactieplan (incl. resultaten nulmeting) raadplegen.

WAT IS HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030?

Het Burgemeestersconvenant 2030 is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig toezeggen om enerzijds de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te laten dalen en anderzijds dit grondgebied veerkrachtig te maken tegen de klimaatverandering (bv. maatregelen nemen tegen overstroming en droogte). Het Burgemeestersconvenant 2030 is de opvolger van het convenant 2020.

HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030 IN DE REGIO TIELT

Onder de naam ‘Klimaatoverleg Midwest’ tracht Tielt samen met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede en Wingene de doelstellingen tegen 2030 in groep te behalen voor het gezamenlijke grondgebied. Als referentiejaar wordt 2011 genomen.

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, zullen de gemeenten acties uitwerken binnen de volgende sectoren: gemeente als organisatie (patrimonium, wagenpark, openbare verlichting), wonen, dienstensector, mobiliteit, lokale energieproductie, industrie en landbouw. Daarnaast zullen er ook acties uitgevoerd worden omtrent de thema’s water, blauw-groen netwerk, erosie en hitte met als doel ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Hiervoor werd het bestaande energieactieplan (binnen het convenant 2020) omgevormd naar een volwaardig klimaatplan.

HET KLIMAATPLAN

Naast een gezamenlijk klimaatplan dient er ook een nulmeting en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse op vlak van klimaat opgemaakt te worden voor de groep van gemeenten. Deze documenten werden door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) kosteloos opgemaakt voor Klimaatoverleg Midwest in het kader van het Europees project Pentahelix. Voor de opmaak van dit plan werd door WVI een participatietraject uitgevoerd waarbij verschillende actoren (overheden, kennisinstellingen, ngo’s, bedrijven en burgers) werden betrokken. Zo vond er in 2019 in elke gemeente een Klimaattafel plaats waar inwoners ideeën konden aanreiken voor het plan. Dit traject leverde waardevolle inspiratie op. Daarom werd een ideeëngids opgesteld met als rode draad tien speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen. Je kan deze gids vinden in de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina.

Op basis van de verzamelde gegevens heeft WVI een klimaatplan opgemaakt. In dit plan zijn naast nieuwe initiatieven ook reeds lopende acties opgenomen. Er zullen zowel individuele acties als initiatieven op regionaal niveau uitgewerkt worden. Het klimaatplan is bovendien opgevat als een dynamisch plan. 

In de komende jaren zullen de verschillende acties uitgewerkt worden. De gemeenten van 'Klimaatoverleg Midwest' zullen ook nog kunnen rekenen op verdere begeleiding door WVI. We zijn ook verplicht om tweejaarlijks een rapportering op te maken. 

Via de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina kan je het klimaatplan en de drie annexen online raadplegen. 

WAT KAN JE ZELF DOEN?

Door zelf duurzamer te leven, kan je jouw steentje bijdragen aan dit Europese initiatief. Tips en advies kan je vinden via onderstaande links naar de rubriek 'duurzame stad' op deze website en in de energiegids die je vindt in de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina.