Participatiereglement

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 verplicht alle gemeenten om een participatiereglement op te stellen. Daarin moeten zij duidelijk maken hoe burgerparticipatie in hun gemeente georganiseerd wordt.

Het participatiereglement Lokaal bestuur Tielt komt tegemoet aan een aantal wettelijke en decretale verplichtingen inzake burgerparticipatie en verwijst naar aspecten van participatie die geregeld zijn in interne reglementen zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn en het reglement meldingen- en klachtenbehandelingssysteem.

Naast voormelde participatiemechanismen laat het reglement ook ruimte voor andere vormen van participatie. In elk meerjarenplan zal het bestuur zich middels concrete beleidsdoelstellingen en actieplannen engageren om de betrokkenheid van de burger te verhogen.