College van burgemeester en schepenen en Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester en de schepenen. Het college wordt gekozen uit de gemeenteraadsleden. Dit orgaan heeft een beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taak. Binnen het college wordt een taakverdeling afgesproken: de bevoegdheden van de schepenen. Het college vergadert wekelijks in het stadhuis. De vergaderingen zijn niet openbaar. Wens je de schepenen te spreken? Maak dan best een afspraak of ga langs op hun spreekuur.

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen en bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt eveneens dat na elke zitting een besluitenlijst met beknopte informatie ter beschikking gesteld wordt, deze vindt u terug via de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur: