Belasting op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen: 124 euro

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen voor inrichtingen die volgens de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II zijn opgenomen in de eerste klasse en voor inrichtingen die volgens het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen zijn ingedeeld in klasse I en klasse II.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.