Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Binnen de stad Tielt geldt een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.  

De belastingplichtige is gehouden om aangifte te doen via het ter beschikking gestelde formulier (zie bijlage).

De belastingplichtige is gehouden aangifte te doen door middel van het aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld en dit uiterlijk binnen de 14 dagen na de verspreiding. Hij dient hierbij tevens een specimen van het te verspreide drukwerk of gelijkgesteld product in.

Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van hoogstens één jaar.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89