Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Binnen Tielt is er een belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie van kracht. Enerzijds is er een eenmalige heffing voor het openen van dergelijke zaak, anderzijds is er een jaarlijkse belasting verschuldigd.

Openingsbelasting: eenmalige belasting vastgesteld op 6.000 euro en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel en een privaat bureau voor telecommunicatie. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De openingsbelasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar is.

De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie. Als refertedatum voor het vestigen van de belasting geldt 1 januari van het jaar volgend op de opening van de handelsactiviteit. Het stopzetten of overdragen van de handelsactiviteiten in de loop van het jaar geeft geen aanleiding tot enige teruggave.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.