Conformiteitsattest

Wie een woning of kamer (bv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Maar met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft in principe 10 jaar geldig. In volgende specifieke gevallen wordt de geldigheidstermijn van het conformiteitsattest evenwel beperkt tot drie jaar:

  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met 5 of meer vastgestelde kwaliteitsgebreken Categorie I;
  • Elk conformiteitsattest dat afgeleverd wordt voor een pand met een of meer vastgestelde kwaliteitsgebreken inzake vocht;

Het conformiteitsattest vervalt automatisch van zodra de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.

In het geval een conformiteitsattest met beperkte geldigheidsduur wordt afgeleverd, zal de stad Tielt de desbetreffende panden opvolgen. Dit door na het verstrijken van de geldigheidstermijn op eigen initiatief een nieuwe kwaliteitscontrole te initiëren. De stad doet hiervoor beroep op de technisch adviseur van de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt.

Voorwaarden

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor: 

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is 
  • voor kamers.

Procedure

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Bedrag

Het conformiteitsattest kost maximaal 90 euro (verhoogd met 15 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1775 euro).

In volgende limitatieve gevallen kan, per uitzondering, een gratis conformiteitsattest afgeleverd worden:

1° woningen en kamers die proactief gescreend worden door IGS Wonen Regio Tielt en/of die conform blijken na het positief doorlopen van een waarschuwingsprocedure met IGS Wonen Regio Tielt;

2° woningen en kamers waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder;

3° woningen en kamers waarvoor de aanvrager een sociale huisvestingsmaatschappij is en/of de aanvrager het lokaal bestuur betreft, voor zover dit evenwel entiteiten betreft die tot het sociale huurpatrimonium behoren én onder strikte voorwaarde dat de aanvrager over een afsprakenkader met IGS Wonen Regio Tielt beschikt;

4° Woningen en kamers waarvoor de aanvraag gebeurt in het kader van een aanvraag tot huursubsidie.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89