Reglement betreffende delegatie bevoegdheden personeel

De gemeenteraad (resp. de raad voor maatschappelijk welzijn) kan bij reglement een aantal bevoegdheden kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen (resp. het vast bureau), met uitzondering van een aantal vaste bevoegdheden. Daar waar vroeger de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram, de aanduiding in het organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling exclusief de bevoegdheid van de gemeenteraad (resp. raad voor maatschappelijk welzijn) waren is dit nu niet meer het geval. Ook de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen betreffende personeelsaangelegenheden (arbeidsreglement, tijdsregistratiereglement,…) en het vaststellen van de inhoud van het begrip dagelijks personeelsbeheer kunnen voortaan aan het college van burgemeester en schepenen (vast bureau) gedelegeerd (resp. vast bureau) worden. Daarnaast kunnen ook dadingen met personeelsleden, naar aanleiding van het beëindigen van het dienstverband, aan het college van burgemeester en schepenen (vast bureau) gedelegeerd worden. De bedoeling van de decreetgever was om meer ruimte te creëren voor zelforganisatie. De interne organisatie van diensten heeft immers betrekking op de interne aangelegenheden van elk bestuur, die zich eerder situeren op het operationele niveau. Om te kunnen (bij)sturen wat de dagdagelijkse werking betreft, gezien het wenselijk is om snel te kunnen handelen en om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk te kunnen doorvoeren, werd in de raadszitting beslist om het vaststellen van de rechtspositieregeling, het organogram (inclusief de aanduiding in het organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld), de personeelsformatie en/of het personeelsplan, het vaststellen van reglementen betreffende personeelsaangelegenheden, het vaststellen van de inhoud van het begrip dagelijks personeelsbeheer en dadingen met personeelsleden, naar aanleiding van het beëindigen van het dienstverband, te delegeren naar het schepencollege / vast bureau.

Openingsuren & contact

HR en Loopbaanbeheer

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 65
F
051 40 51 89