Belasting ter bestrijding van ongeschikte en onbewoonbare woningen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven ongeschikte en onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Onder ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt verstaan de gebouwen en woningen opgenomen in de inventaris, bedoeld in artikel 26, §2, eerste lid van het heffingsdecreet.

 De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.

Zolang het gebouw of de woning niet uit de inventaris is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.